ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ ไทยออยล์ มอบความรู้สู่อนาคต

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมกับ วิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส  (TES)  ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Cooperation: MOC) ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ ในสถาบันต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษา มีทักษะด้านต่างๆ ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป