TEAMG เซ็นสัญญาที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งอู่ตะเภา

HoonSmart.com>> “ทีม คอนซัลติ้งฯ” ลงนามสัญญากองทัพเรือ จ้างเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา ระยะเวลาดำเนินการ 52 เดือน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ว่าจ้างโดยกองทัพเรือ ระยะเวลาดำเนินการ 52 เดือน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็น 60 ล้านคน/ปีและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้ โดยการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป