SAMTEL ได้งานบำรุงระบบตรวจบัตรโดยสาร AOT มูลค่า 395 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถเทลคอม” เผยบริษัทย่อยได้งานบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง สนามบินสุวรรณภูมิของ AOT มูลค่า 395.32 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ได้รับหนังสือตกลงจ้างให้ทำงานตามที่เสนอราคาไว้ และให้ไปทำสัญญาให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUTE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2562 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 395.32 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับระยะเวลาโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563 และให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป