ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมหารือ เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกันรายไตรมาส ประจำปี 2562 เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุน สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค และยกระดับงานด้านปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีความเห็นสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนตลาดทุน โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ ขณะที่จะมีมาตรการยกระดับการคุ้มครองดูแลผู้ลงทุนสอดคล้องกับความเสี่ยงจากการลงทุน

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงตลาดทุนของไทยและกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่จะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังหารือแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์และการยกระดับกระบวนการการปฏิบัติงาน (operation) เพื่อช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจแก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน (stakeholders) ให้สามารถแข่งขันได้และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต