ตลาดฯ รับหลักทรัพย์ B-W5 เข้าซื้อขาย 26 ก.ย.62

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ รับวอร์แรนต์ บี จิสติกส์ ชุด 5 ชื่อย่อ B-W5 เริ่มซื้อขายตั้งแต่ 26 ก.ย.เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บี จิสติกส์ (B) ชื่อย่อหลักทรัพย์ B-W5 จำนวน 290,555,129 หน่วย เข้าเป็นหลัทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.2562

ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 31 ต.ค.2562 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 15 มี.ค.2564