SSP ร่วมทุน TTVN ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังลมเวียดนาม 48 MW

HoonSmart.com>> “เสริมสร้าง พาวเวอร์ฯ” ลงนามสัญญา TTVN ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังลม กำลังผลิต 48 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนา (Joint Development Agreement) กับกลุ่มบริษัท Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company (TTVN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ขนาดกำลังผลิต 48 เมกะวัตต์ ใปนระเทศเวียดนาม

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม โดยกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 80% และกลุ่ม TTVN มีสัดส่วนถือหุ้น 20% ทุนจดทะเบียน 400 พันล้านเวียดนามดอง หรือ 528.4 ล้านบาท ทุนเรียกชำระเบื้องต้น 14.5 พันล้านเวียดนามดอง หรือ 19.2 ล้านบาท โดยเรียกทุนชำระครั้งต่อไปจะเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายตามความจำเป็นในอนาคต ทั้งนี้ TTVN ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท