ก.ล.ต.ร่วมบริจาคเงินผ่านรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้บริหาร เป็นผู้แทนร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ในนามสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562