ก.ล.ต. ระดมความเห็น ก่อนปรับเกณฑ์เงินกองทุน บลจ. บริหารกองอสังหา ฯ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ระดมความเห็นปรับเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับ บลจ. ที่จัดการกองอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี ให้เป็นสากล และอยู่แนวทางเดียวกับ  บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อปลายปี 2561 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของ บลจ. ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี

โดยกำหนดให้ บลจ. ดำรงเงินกองทุน 3 ส่วน คือ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (2) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ และ (3) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาด รวมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนดังกล่าวข้างต้น โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเกณฑ์ใ นบางประเด็นตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาทิ

(1) เพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 และมีกำไรสุทธิติดต่อกันไม่น้อยกว่ารอบ 3 ปีล่าสุด

(2) ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการเพื่อแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ต้องดำเนินการเพื่อให้มีส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ภายใน 2 ปี และ 10 ล้านบาท ภายใน 4 ปี

(3) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานการดำรงเงินกองทุนต่อทรัสตี