POLAR พ้นเหตุเพิกถอนกรณีล้มละลาย- ตลาดฯ รอส่งงบการเงิน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ POLAR พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนเฉพาะเหตุบริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่ยังเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนกรณีไม่ส่งงบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เนื่องจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ตามมาตรา 135 (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ POLAR พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนเฉพาะเหตุบริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามข้อ 9 (8) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP และ NC ของหลักทรัพย์ POLAR ต่อไปเนื่องจากบริษัทมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดซึ่งบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการให้เหตุเพิกถอนดังกล่าวหมดไป

อ่านประกอบ