ตั้งโต๊ะซื้อ STARK ราคา 60 สต./หุ้น ไม่สำเร็จ

HoonSmart.com>>ไร้เงานักลงทุนขาย STRAK  60 สตางค์/หุ้น ให้ ” วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ”  

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) รายงานผลการซื้อ STARK  ไม่มีผู้ใดเสนอขาย STARK

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 2 ราย  ถือหุ้นก่อนทำคำเสนอซื้อ 21,500 ล้านหุ้น คิดเป็น 95.60 %  โดยทำคำเสนอซื้อจำนวน 989.87 ล้านหุ้น หรือ 4.40 %

สำหรับราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท ขณะที่ราคาบนกระดาน เคลื่อนไหว 2.36-2.40  บาท