CPF ปลื้ม คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง เตรียมยื่น DJSI ปี 63

CPF ปลื้ม!! คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง สร้างสังคม-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  หลังยืนยันผลประเมิน Impact Valuation ตามแนวทางสากล  เป็นส่วนสำคัญยื่นเข้า DJSI ปี 63 หลังจากได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI  ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF )  เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนตามหลักการสากล โดยใช้วิธี Impact Valuation ที่จะตีมูลค่าผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของโครงการออกมาเป็นมูลค่าเงิน

ผลการประเมิน พบว่า 1.) เกษตรกรมีเวลาว่างอยู่กับลูกและครอบครัวมากขึ้น จากเดิม 1.9 ชม./วัน เพิ่มเป็น 4.3ชม./วัน ช่วยลดปัญหาสังคม-ยาเสพติด

2.) โครงการฯ ช่วยลดสัดส่วนเกษตรกร ที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าเส้นความยากจนลง จากเดิม 38% เป็น 0%

3.) เกษตรกรถึง 85% สามารถส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการเลี้ยงสุกรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านก๊าซเรือนกระจก แต่ฟาร์มเกือบทั้งหมดของเกษตรกร CPF มีการทำระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณร่วมกันแล้วพบว่า ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงกว่า 92,000 ตัน CO2 /ปี

เมื่อนำผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกข้อมาตีค่าเป็นมูลค่าเงินตามหลักการสากลพบว่า Contract Farming’s Impact Valuation มีมูลค่าเป็นบวกและมีค่าสูงถึง 230,475,694 ล้านบาท/ปี

 

 

“ผลการประเมินในครั้งนี้ ตอกย้ำว่า โครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการทวนสอบตามแนวทางสากลจากผู้ทวนสอบด้านความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกช่วยยืนยันความถูกต้องของการประเมินนี้ด้วย” นายวุฒิชัยกล่าว

ทั้งนี้  CPF ใช้หลักการประเมินตามแนวทาง Natural Capital Protocol และ Social Capital Protocol ขององค์กร WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) ทำการประเมินเกษตรกรคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุน ประเภทประกันรายได้ในประเทศไทย ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงพื้นที่ทำการสำรวจ

เมื่อผลการประเมินแล้วเสร็จ CPF ยังเป็นบริษัทแรกของไทย ที่ได้รับการทวนสอบตามแนวทางสากล จาก LRQA หรือ บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ทวนสอบด้านความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก

อนึ่ง Contract Farming’s Impact Valuation นี้   เป็นส่วนสำคัญในการเสนอบริษัทเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ในปีถัดไป หลังจาก CPF ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ติดต่อกันมาแล้ว 4 ปีซ้อน