ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้สื่อมวลชน จ. อุบลราชธานี

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการ Happy Media, Happy Money ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมถึงทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับสารในปัจจุบัน โดยมี ดุสิต จักรศิลป์ และดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร เมื่อ 26 ก.ค. 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี