ก.ล.ต.เปิดข้อมูล บจ.ระดมเงินผ่านตลาดทุน-ตราสารหนี้ 10 ปี

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ขยายวงให้บริการข้อมูลตลาดทุนต่อสาธารณชน ด้านการระดมทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ย้อนหลัง 10 ปี เข้าถึงง่าย  ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุน

นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ล่าสุด ก.ล.ต. ได้เปิดให้บริการข้อมูลในตลาดทุนเพิ่มเติมในส่วนที่เปิดเป็นสาธารณะ (open data) สามารถเรียกดูข้อมูลการระดมทุนย้อนหลังได้ 10 ปี ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ระดมทุน รายอุตสาหกรรม รายบริษัท และตราสารรายตัวได้ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการคุ้มครองประชาชน และประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบหลากหลาย สามารถเรียกดูได้ผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. และการดาวน์โหลดข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน SEC API ซึ่ง open data และ API  ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการที่เป็นสาธารณะอย่างอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้อมูลการระดมทุนและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลกองทุนรวม ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน การควบรวมกิจการ ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ข้อมูลผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียน รวมถึงกองทุนรวมที่สามารถดูได้ว่ามีการลงทุนที่กระจุกตัวหรือไม่ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการผ่านช่องทาง API ที่เหมาะสำหรับองค์กร ผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน ที่สามารถนำข้อมูลดิบเพื่อวิเคราะห์ต่อสำหรับให้บริการลูกค้า หรือประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจบริการข้อมูลสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th/opendata