ตลาดไฟเขียวลูกหุ้น STARK ซื้อขาย 25 ก.ค.นี้ ติดไซเร้นด์ 1 ปี

HoonSmart.com>>ตลาดไฟเขียว “เฟ้ลปส์ ดอด์จ” เข้าตลาดหุ้นทางอ้อม สั่งรับลูกหุ้น STARK ซื้อขายตั้งแต่ 25 ก.ค.นี้ พร้อมย้ายเข้ากลุ่มอุตสาหกรรม  กลุ่มนักลงทุน 3 ราย  ” วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ขนหุ้นทั้งหมด 22,166.66 ล้านหุ้น ติดไซเร้นพีเรียด 1 ปี

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับหุ้นเพิ่มทุนบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)  จำนวน 22,166.66 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้ STARK มีทุนจดทะเบียน เดิม 323.21 ล้านบาทเศษ เป็นทุนใหม่ 22,489.87 ล้านบาทเศษ

หุ้นเพิ่มทุน 22,166.66 ล้านหุ้น  จัดสรรรให้ : 1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 16,500 ล้าน หุ้น 2. Stark Investment Corporation Limited 5,000, ล้านหุ้น และ 3.นายรีวิน เพทายบรรลือ 666.66  ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 0.60 บาท วันจองซื้อ-ชำระเงิน 9 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา

สำหรับ STARK เป็นโฮลดิ้งถือหุ้นบริษัทอื่น โดยถือหุ้นในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 99.28% ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าทองแดงและอลูมีเนียม

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตามการใช้งาน ดังนี้

1) สายไฟฟ้า สำหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟฟ้าเปลือย สายแรงดันไฟฟ้าปานกลาง, สายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ โดยสายไฟฟ้าประเภทดังกล่าวนิยมใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม เป็นต้น

2) สายไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่ สายไฟฟ้าสำหรับอาคารทั่วไป สายแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งนิยมใช้ตามอาคารสูง ครัวเรือน อาคารที่พักอาศัย เป็นต้น รวมถึง สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าทนไฟและหน่วยไฟซึ่งใช้ในการติดตั้งสายเคเบิ้ล และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

ทั้งนี้ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาการเงิน  Backdoor Listing

สำหรับ STRAK เดิมชื่อบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย (SMM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อรองรับการซื้อและรับโอนธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1) ปรับโครงสร้างบริษัทเป็น Holding Company โดยตั้งบริษัท  SMM พลัส จำกัด (บริษัทย่อย 99%) เพื่อรับโอนธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เดิมและขายบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับบริษัท เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จำกัด ต่อไป เนื่องจากไม่มีนโยบายทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว

2) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด (TAH2)  และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท เฟ้ลป์ส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าทองแดงและอลูมีเนียม

โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทน ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 21,500 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของ TAH2 ได้แก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และบริษัท Stark Investment Corporation Limited (เป็นนิติบุคคลตาม ม.258 ของนายวนรัชต์) ในราคาหุ้นละ 0.60 มูลค่ารวม 12,900 ล้านบาท

3) ออกหุ้นเพิ่มทุน 666.66 ล้านหุ้น ให้กับนายรีวิน เพทายบรรลือ หุ้นละ 0.60 บาท มูลค่ารวม 400 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีขนาดรายการร้อยละ 6,656.34 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์  เข้าข่ายจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่ง STARK ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่ และตลาดฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

นอกจากนี้บุคคลจำกัด 3 ราย ซึ่งถือหุ้นเพิ่มทุน 22,166.66 ล้านหุ้น ราคาซื้อ 0.60 บาท ต่ำกว่า 90 % ของราคาตลาด ได้นำหุ้นฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากกหลักทรัพย์แล้ว (Silent Period) แล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ ยังเห็นควรให้หุ้น STARK ย้ายออกจากกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์  เริ่มซื้อขายในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรม-เครื่องจักร ตั้งแต่ 25 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป