BGRIM ตั้งบ.ย่อยในฟิลิปปินส์ – โซลาร์เวียดนาม COD ฉลุย

HoonSmart.com>> “บี.กริม.เพาเวอร์” รุกตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์ ประกอบธุรกิจจัดหา จำหน่ายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ระบบผลิตพลังงานทดแทน พร้อมยืนยันโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนามไม่ได้รับผลกระทบระบบสายส่งมีปัญหา จำหน่ายไฟได้ปกติ

ปรียนาถ สุนทรวาทะ

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม.เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อบริษัท B.Grimm Solar Power Rooftoo INC. ทุนจดทะเบียน 25 ล้านเปโซหรือปรัมาณ 15 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตพลังงานทดแทนและให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงานทดแทน

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ถือหุ้น 100% โดยบริษัท บี.กริม.โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ผ่านบริษัท บี.กริม.โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด

นอกจากนี้ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาของระบบสายส่งและการเชื่อมต่อ grid ในพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม จังหวัด Ninh Thuan, จังหวัด Binh Thuan, จังหวัด Khanh Hoa, จังหวัด Phu Yen, จังหวัด Dak Nong และจังหวัด Dak Lak ที่ระบบสายส่งและ grid ไม่สามารถรองรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนมิ.ย.2562 ได้ในบางโครงการนั้น

บริษัท ขอชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 55% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2562 และวันที่ 13 มิ.ย.2562 ตามลำดับ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โครงการตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาระบบสายส่งและการเชื่อมต่อ grid

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 80% ได้เปิด COD เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562 ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยสามารถขายไฟฟ้าให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) ผ่านสายส่ง Tuy Hoa-Nha Trang 220kV ซึ่งมีความพร้อมรองรับพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจากโครงการโรงไฟฟ้า 100% ของกำลังการผลิต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP สามารถรับรู้รายเป็นปกติตั้งแต่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์