10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

[table “LTF_June2019” not found /]

[table “RMF-quity_June2019” not found /]

[table “RMF-Allocation_June2019” not found /]

[table “RMF-FixedIncome_June2019” not found /]

[table “RMF-Other_June2019” not found /]

https://hoonsmart.com/archives/65252
https://hoonsmart.com/archives/65170
https://hoonsmart.com/archives/65128

ขอบคุณข้อมูลจาก