หุ้นใหญ่ ALUCON ทำเทนเดอร์ราคา 168 บาท หลังถือ 51%

HoonSmart.com>> “อลูคอน” เผย “ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ เตรียมทำเทนเดอร์หุ้นละ 168 บาท หลังเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 51.38% จาก 49.73% ยันบริหารงานตามนโยบายธุรกิจเดิมของบริษัทและไม่มีแผนเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดภายใน 12 เดือน

บริษัท อลูคอน (ALUCON) แจ้งว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด (TPI) ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 715,100 หุ้น จาก Hartmuth and Ilse Schneider Foundation for Children ทำให้ TPI มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มเป็น 51.38% จากเดิม 49.73% ดังนั้น TPI จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

พร้อมกันนี้ TPI ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในวันที่ 17 ก.ค.2562 นี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อจะทำคำเสนอซื้อสามัญทั้งหมดของบริษัทในจำนวนที่เหลืออยู่ 21,002,386 หุ้น หรือคิดเป็น 48.62% ราคาที่คาดจะเสนอซื้อหุ้นละ 168 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3.53 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับทราบเบื้องต้นจาก TPI ว่า ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยยังคงยึดถือการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ TPI ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทยังคงดำเนินงานและบริหารงานตามนโยบายธุรกิจเดิมของบริษัท

นอกจากนี้ TPI ไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ด้านราคาหุ้น ALUCON ปิดตลาดเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2562 อยู่ที่ 174 บาท