บจ. 182 แห่งคว้าคะแนนเต็มร้อยยกระดับคุณภาพจัดประชุมผู้ถือหุ้น

HoonSmart.com>> สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประเมินคุณภาพบจ.ไทย จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 62 พบ 182 บริษัท คิดเป็น 27% ของบจ.ในตลาด คว้าคะแนนเต็ม 100% ดีขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 21% สะท้อนบจ.เปิดเผยข้อมูล-ให้ความเท่าเทียมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อึ้ง! บริษัทบางแห่งจัดประชุมจบเร็ว 17 นาที ด้านถือหุ้นยังต้องการใบมอบฉันทะ-วาระการประชุม “แบบย่อ” เป็นกระดาษ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เปิดเผยว่า โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting Checklist) ประจำปี 2562” พบบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทำคะแนน การประเมินได้เต็ม 100 จำนวน 182 บริษัท คิดเป็น 27% ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมากกว่า 21% ในปีที่ผ่านมา สะท้อนตามเกณฑ์การประเมิน คือ มีการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ที่ยกระดับมากขึ้นจากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ยังพบสถิติภาคสนาม ที่น่าสนใจ ได้แก่

๐ เวลาของการประชุม เร็วที่สุด ใช้เวลา 17 นาที , นานที่สุด 5.5 ชั่วโมง และเวลาค่าเฉลี่ยของทุกบริษัทจดทะเบียน คือ 1.43 ชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
๐ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม แบบมาด้วยตัวเอง และมอบฉันทะ จำนวน 4.46% ของจำนวนผู้ถือหุ้น 5.08 ล้านบัญชีรายชื่อ
๐ บริษัทจดทะเบียน ที่ยังแจกของชำร่วย ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 70 บริษัท หรือ 10%
๐ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน-CFO ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 บริษัท
๐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 บริษัท
๐ ประธานกรรมการ ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 บริษัท
๐ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 80% ของบริษัทจดทะเบียน
๐ จากกรณีการใช้ QR Code มีความเห็นจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ ควรมีการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร 2 รายการ คือ วาระการประชุม+ความเห็นของกรรมการแบบย่อ และหนังสือมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุม

อีกทั้งในปี 2562 เป็นปีแรก ที่มีการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย กองทุน 3 ประเภท คือ REIT, Infrastructure Fund และ Property Fund โดยเป็นการซักซ้อมแนวทางในปีแรก และจะมีการพัฒนาเป็นลำดับในปีต่อๆ ไป

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้ดำเนินโครงงาน “การประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-AGM Checklist ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน