บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น GPSC ออก 0.56% เหลือ 4.64%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ขายทำกำไรหุ้น GPSC จำนวน 8.3 ล้านหุ้น หรือกว่า 0.56% เหลือถือ 4.64%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2562 จำนวน 8.3 ล้านหุ้น คิดเป็น -0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 69,545,300 หุ้น หรือ 4.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ