AP คลอดหุ้นกู้ขายเจาะจง จ่ายดอกเบี้ย 2.63 %

AP คลอดหุ้นกู้ 500 ล้านบาท ขายนักลงทุนเจาะจง 10 ราย อายุหุ้นกู้  3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.63 % ทุก 6 เดือน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์ ) หรือ AP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 9 ก.ค. 2562 มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ และไม่มีหลักประกัน มูลค่า 500 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ( PP ) ไม่เกิน 10 ราย

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี   วันออกและเสนอขาย 11 ก.ค. 2562 วันหมดอายุ 11 ก.ค. 2565 ดอกเบี้ย 2.63 % จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันครบกำหนดชะรำดอกเบี้ยและวันสุดท้ายของการไถ่ถอนหุ้นกุ้  โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้