“ธนภัทร ตันติเสเวกุล” ผงาดถือหุ้นใหญ่ POLAR กว่า 10.86%

HoonSmart.com>> “โพราลิส” เผย “ธนภัทร ตันติเสเวกุล” ขยับเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม 2.87% ขยับถือ 10.86%

บริษัท โพราลิส แคปปิตัล (POLAR) แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ตามแบบ 246-2 วันที่ 27 มิ.ย.2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มาหุ้นของ POLAR โดยนายธนภัทร ตันติเสเวกุล เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2562 จำนวนที่ได้มาคิดเป็น 2.87% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.86% จากเดิม 7.99%

สำหรับผูัถือหุ้นอันดับ ได้แก่ นายทิศชวน นานาวราทร สัดส่วน 9.87% อันดับสามนางอุษณี กมลสันติสุข 4.93% อันดับสี่นายณัฐสันต์ นานาวราทร สัดส่วน 4.93% อันดับห้า น.ส.ธีชมนต์ นานาวราทร สัดส่วน 4.93%

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงาสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการบริหารจัดการและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและโครงสร้างอำนาจควบคุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป