CPF ปักธง ปี 65 “ซีพี เวียดนาม” ใช้ปลาป่นมาตรฐาน IFFO

HoonSmart.com>>”ซีพีเอฟ” ตั้งเป้าปี 2565  “ซีพี เวียดนาม”  ใช้วัตถุดิบปลาป่นทั้งหมด จากโรงงานแปรรูปปลา หรือการจับปลาจะต้องได้รับการรับรอง IFFO RS  สร้างความมั่นใจผู้บริโภค และลูกค้า ว่า สินค้าของซีพี เวียดนาม มาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย ปลอดการค้ามนุษย์

น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF )   กล่าวว่า  วัตถุดิบปลาป่นจากโรงงานแปรรูปปลา (By-Product) ที่บริษัทนำมาใช้ ปัจจุบัน ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS ทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ ได้กำหนดวัตถุดิบต้องไม่มาจากปลาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ตามนิยามในบัญชีแดงของ World Conservation Union และปลาป่นมาตรฐาน IFFO RS จากประเทศเวียดนามบางส่วน ยังถูกนำมาใช้ในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำของบริษัทในประเทศไทยแล้

สำหรับวัตถุดิบปลาป่นจากการจับปลา (By-catch) ซีพีเอฟ และ ซีพี เวียดนาม ได้ร่วมมือกับ IFFO RS IP ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการประมงให้เหมาะสมกับการทำประมง สำหรับประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการจับปลาแบบหลากหลายสายพันธุ์ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิด ให้มีการแยกปลาที่ต้องการและปล่อยปลาที่ไม่ต้องการคืนสู่ทะเล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประมงตามแนวทางความยั่งยืน

“ซีพี เวียดนาม ส่งเสริมให้คู่ค้าผู้ผลิตปลาป่น ของบริษัทในเวียดนาม เข้าร่วมโครงการ IFFO RS IP ซึ่งเป็นก้าวแรกการพัฒนาคู่ค้า ไปสู่การรับรองมาตรฐาน IFFO RS ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน IFFO ตลอดจนส่งต่อโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติคู่ค้าธุรกิจสู่คู่ค้าในเวียดนาม สร้างภาพลักษณ์การดำเนินธุรกิจด้วยความโปรงใส ปลอดการค้ามนุษย์ และสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้” น.สพ.สุจินต์ กล่าว

นอกจากนี้ ฟารม์สัตว์น้ำ 5 แห่งของซีพี เวียดนาม ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ระดับสากล และกำลังดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานในฟาร์มสัตว์น้ำอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ แบบดิจิทัลสำหรับสายธุรกิจสัตว์น้ำ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น