รพ.รามคำแหง ทุ่ม 283 ล้าน ซื้อหุ้น RJH 4% ขยายธุรกิจไปตจว.

HoonSmart.com>> “รพ.รามคำแหง” เข้าซื้อหุ้น รพ.ราชธานี (RJH) สัดส่วน 4% จาก “ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป”

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี (RJH) แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ได้รับทราบจากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ว่า RAM ได้ทำการซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 12 ล้านหุ้น คิดเป็น 4% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า

ทั้งนี้ หลังการซื้อหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ RAM เป็นผู้ถือหุ้น RJH อันดับ 10 ขณะที่ THG จะถือหุ้นเหลือ 3.07% จาก 7.07% โดยยังถือหุ้นเป็นอันดับสามเช่นเดิม

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่มีผลต่อโครงสร้างการบริหารจัดการและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/1

ด้านบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น RJH จำนวน 12 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 23.60 บาท เป็นเงิน 283.20 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีจุดประสงค์ขยายธุรกิจการแพทย์ไปยังต่างจังหวัด ประกอบกับโรงพยาบาลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาด 100 เตีนง เปิดดำเนินการ 27 ปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจการแพทย์ในอนาคต