SAMTEL คว้างานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคนาคมทหาร – CCTV มูลค่า 767 ล้าน

HoonSmart.com>> “สามารถเทลคอม” เผย “สามารถคอมเทค” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้งานงานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ พื้นที่กทม. รวมมูลค่ากว่า 767 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) เปิดเผยว่า บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ได้งานรับจ้างงานโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ มูลค่างานรวม 767.44 ล้านบาท

ประกอบด้วย 1. ได้รับหนังสือแจ้งตกลงซื้องานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และอุปกรณ์ประกอบระบบ ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ประจำปี งบประมาณ 2562-2564 จากกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที 17 มิ.ย.2562 เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และอุปกรณ์ประกอบระบบ โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 598.8 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 910 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป

2. ได้รับหนังสือแจ้งงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที 20 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 168.64 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกียวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป