7UP ลุยร่วมทุนโรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จังหวัดภาคใต้

HoonSmart.com>> “เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” เข้าร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จ.ชายแดนใต้ ส่งบริษัทย่อยซื้อหุ้น อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป สัดส่วน 76.92% มูลค่า 50 ล้านบาท พร้อมใส่เงินลงทุนโรงไฟฟ้า 2 แห่งเพิ่มกว่า 300 ล้านบาท

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เปิดผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2662 อนุมัติการเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบริษัท เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟอร์รั่ม แคปปิตอล ที่บริษัทถือหุ้น 99.99% จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วน 76.92% จากนางสาวสุญาณี สุวรรณยศ จำนวน 122,266,665 หุ้น จากนายธนภูมิ ปัญญาพฤฒิโชติ จำนวน 8,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.3823 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเงิน 152.24 ล้านบาทสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐแม่ลาน และ 150.42 ล้านบาทสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐบันนังสตา โดย อีโค จะทำการเพิ่มทุนในสัดส่วน 20.73% และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วน 79.27% เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

สำหรับ อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (อีโค) ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการรับจ้าง รับเหมา สร้างโรงไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตกระแสจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด สัดส่วน 56% และบริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา สัดส่วน 55.33% ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัทคาดว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และกำไรที่แน่นอนให้บริษัในระยะยาว ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

ด้านคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าราคาซื้อขายมีความเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าราคาช่วง 46.38-94.77 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าราคาซื้อขายควรไม่เกิน 60 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 15.74% และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (EIRR) อยู่ที่ 26.79%

นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว มีความเกี่ยวพันด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ ซึ่งผู้ขายและผู้รับรองจะรับผิดชอบภาระหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิ.ย.62 และหากเกิดความเสียหายซึ่งมีภาระและค่าใช้จ่ายในอนาคต ผู้ขายและผู้รับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น