‘บีซีพีจี’ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องปีที่ 2

HoonSmart.com>> “บีซีพีจี” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ปี 2562 จำนวน 771 หลักทรัพย์

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท บีซีพีจี ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2562 ด้วยการคัดเลือกจาก 771 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่ม ทรัพยากร (Resources) และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 2 ปี โดยบีซีพีจีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561

“หลังจากที่บีซีพีจีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปีพ.ศ. 2560 ได้เพียงปีเดียว ก็ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG100 ในปีพ.ศ. 2561 และในปีนี้ก็ได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน การที่บีซีพีจีมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและสังคม” นายบัณฑิตกล่าว

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้าในปีนี้

ขณะที่การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป