ก.ล.ต.ลงพื้นที่ตจว.หนุนเข้าถึงตลาดทุน นำร่อง ‘ขอนแก่น’

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทุน ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัด เทศบาล หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารไทย จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ และนางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. นำคาราวานไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เป็นครั้งแรก ณ จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรี เทศบาลท่าพระ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รองประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการคาราวานก.ล.ต.ไปสู่ต่างจังหวัด โดยร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัด และหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีข้อสรุปหลัก ๆ ดังนี้

1. ด้านอุปสงค์ โดยเน้นส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนระยะยาวให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และผลักดันให้นายจ้างพิจารณาจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุและเป็นหลักประกันให้ครอบครัว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2. ด้านอุปทาน ที่จะสร้างความรับรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME เข้าสู่ตลาดทุน นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสหารือร่วมกับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ในการระดมทุนสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น LRT ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดต่อไป และ

3. ร่วมพัฒนาสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของ ก.ล.ต. และการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ก.ล.ต.จะพิจารณาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการรองรับการประชุมหารือข้างต้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้