ปตท.จัดทัพ “วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” ซีอีโอคนใหม่ TOP

HoonSmart.com>>เครือปตท. แต่งตั้งแม่ทัพใหม่   “วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  ไทยออยล์  โยก “อธิคม” กลับ PTT ส่วน พีทีที โกลบอล เคมิคอล “คงกระพัน อินทรแจ้ง ” นั่งซีอีโอ และ “ปฏิภาณ สุคนธมาน” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่  ต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับแผนลงทุน พร้อมแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ตามผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในส่วนของบริษัทไทยออยล์ (TOP) ปัจจุบัน นายอธิคม เติบศิริ  ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. มีผลวันที่  1 ก.ย. 2562  และแต่งตั้ง นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TOP

นอกจากนี้ คณะกรรมการการ ปตท. และ คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร แต่งตั้งนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น PTTGC มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ    และนายปฏิภาณ สุคนธมาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย PTTGC มาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 62 ทั้งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 ก.ย. 2562

สำหรับการแต่งตั้ง โยกย้ายผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายของ ปตท. เพื่อทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุในปี 2562 นี้ ปตท. มีนโยบายแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนผู้บริหารเกษียณอายุ 3 เดือน เพื่อให้มีการส่งมอบงาน และให้
ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย มีระยะเวลาเพียงพอในการเรียนรู้งานก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงานของ ปตท. ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

“เป็นปกติของ ปตท. ที่จะมีการทบทวนแผนงาน ปรับกลยุทธ์ อีกทั้งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่เป็นคนเก่งและคนดี ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทชั้นนำทุกขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ ปตท.เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ร่วมกับทุกภาคส่วน” นายชาญศิลป์ กล่าว