ก.ล.ต.หารือพาณิชย์-สภาวิชาชีพฯ ยกระดับคุณภาพการสอบบัญชี

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ประสานกระทรวงพาณิชย์ สภาวิชาชีพบัญชี หารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ

วันที่ 17 มิ.ย.2562 ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าร่วม ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต.มีนโยบายยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ถือว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เสนอที่จะว่าจ้างผู้วิจัยมาทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535) ให้สามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทุกหน่วยงานยินดีสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว

ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แจ้งว่า อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในขณะที่ ก.ล.ต. จะพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535 ไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีส่วนในการตอบโจทย์การยกระดับดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนไทยในอนาคต โดย ก.ล.ต. จะประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้สอบบัญชี เช่น การจัดอบรม การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวมต่อไป