สงครามการค้า-หุ้นผันผวน บลจ.ยูโอบี คัด 6 กองทุนเด่น

ผ่านมาเกือบจะครึ่งปี ท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าส่อแววยืดเยื้อและลุกลามออกไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง

“ความรุนแรงจากภาวะสงครามการค้าอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องติดตามดูว่าจีนจะตอบโต้การขึ้นภาษีและการแบนบริษัทจีนในการทำธุรกิจกับบริษัทของสหรัฐฯอย่างไร ตลาดหุ้นจะผันผวนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง ทำให้การให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลดความเสี่ยงและความผันผวน”น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) กล่าว

ส่วนการลงทุนในหุ้นนั้น แนะนำลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายตัวของสินทรัพย์ และเน้นหุ้นคุณภาพสูงเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในรายประเทศหรืออุตสาหกรรมเฉพาะตัว จะมีความผันผวนสูงแต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ในจังหวะการลงทุนที่ถูกต้อง จึงเหมาะสำหรับการลงทุนแบบยืดหยุ่นที่จัดสรรการลงทุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาว และแสวงหาโอกาสในการลงทุนช่วงสั้นถึงกลาง (Satellite)

 
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้คัดสรร 6 กองทุน เพื่อครอบคลุมโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจให้แก่นักลงทุน ดังนี้

1) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS)

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เน้นตราสารคุณภาพสูง : ระดับความเสี่ยงกองทุน 5

ภาพรวมกองทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ มีนโยบายกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ที่หลากหลาย การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาโอกาสรับรายได้แบบสม่ำเสมอ และลดความเสี่ยงจากปัจจัยดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

“กองทุนมีการลงทุนผสมผสานตราสารหนี้หลายประเภททั้งตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน คุณภาพสูง โดยพอร์ตมีระดับความน่าเชื่อถือยู่ที่ A-“

ด้านผลตอบแทนของกองทุนตั้งแต่จัดตั้งเฉลี่ยที่ 3.0% ต่อปี ขณะที่ความผันผวนของราคาอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 2.0% ต่อปี

 

2) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ (UDB)

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก : ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

ภาพรวมกองทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก และสามารถลงทุนได้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนได้ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

“พอร์ตการลงทุนกระจายทั่วโลกทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นหลัก โดยปรับระดับคุณภาพของสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงอายุของตราสารที่ยืดหยุ่น ทำให้สามารถรับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนของตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่ ระดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของพอร์คลงทุนอยู่ที่ A ซึ่งเป็นพอร์ตตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง”

 

3) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (UFIN)

“อสังหาริมทรัพย์ ปันผลสูง ความผันผวนต่ำ” : ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

ภาพรวมกองทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่า NAV ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่า NAV ของกองทุน

กองทุน UFIN เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 แห่งทั้งในและนอกประเทศ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ค่าความสัมพันธ์ของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำมาก จึงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การเคลื่อนไหวของ NAV มีควาผันผวนต่ำ แม้ในภาวะที่ตลาดหุ้นหรือตราสารหนี้มีความผันผวน อีทกั้งการจ่ายเงินปันผลของสินทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์สูงถึง 3-6% ต่อปี”

 

4) กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (UOBLTF) และกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

ภาพรวมกองทุน : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เงินส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

“กองทุนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด สามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยของกองทุนหุ้นในกลุ่มเดียวกันได้ในทุกช่วงเวลา ทำให้กองทุนได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว ผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตแบบ Active โดยปรับน้ำหนักหุ้น อุตสาหกรรมและการถือเงินสดให้เหมาะสมกับภาวการณ์ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หุ้นในพอร์ตส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตสูงและมีสภาพคล่องดี”

 

5) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG)

กองทุนหุ้นต่างประเทศ : ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

ภาพรวมกองทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) ลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีงบดุลที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

“กองทุนสรรหาหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ควบคู่ไปกับคุณภาพของงบดุลที่แข็งแกร่ง มีการก่อหนี้ในระดับต่ำ ในภาวะตลาดหุ้นผันผวน หุ้นคุณภาพดีมักสามารถต้านทานแรงกดดันต่างๆ ได้ดีและสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น”

ผู้จัดการกองทุนพิจารณา 4 ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น ได้แก่ Quality, Growth, Value และ Capital Return ซึ่งการให้น้ำหนักแต่ละปัจจัยจะเปลี่ยนแปลงตามพื้นฐานเศรษฐกิจโลก

กองทุนหลักจัดตั้งที่สิงคโปร์บริหารจัดการโดย Wellington ซึ่งอายุยังไม่นานมาก แต่กลยุทธ์นี้ Wellington ใช้มานานแล้วและมีประวัติการดำเนินงานที่โดดเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับการจำกัดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

6) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 (UDBC3Y2)
เสนอขายครั้งแรกในวันที่ 17 – 25 มิ.ย. 2562

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือซับซ้อน : ระดับความเสี่ยงกองทุน 5

ภาพรวมกองทุน : เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่แบ่งโครงสร้างการลงทุนของกองทุนออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1) ซี่งเป็นส่วนของเงินต้น กองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ส่วนที่ 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ซึ่งกองทุนถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงตลาดขาลง ในขณะที่ยังคงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้

“ผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิงราคาของกองทุน Jupiter Dynamic Bond ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลกและคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง”

-กองทุนมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี เปิดโอกาสรับผลตอบแทนได้อย่างไม่จำกัด
-มีโอกาสรับผลตอบแทนตั้งแต่ 8% ขึ้นไป หากราคา Jupiter Dynamic Bond เมื่อครบสัญญาเท่ากับหรือมากกว่าวันเริ่มลงทุน

ทั้ง 6 กองทุนที่บลจ.ยูโอบี นำเสนอถูกคัดสรรมาอย่างดี ให้เหมาะกับสภาวะ เพื่อให้นักลงทุนรับมือกับสงครามการที่ยืดเยื้อและตลาดหุ้นทั่วโลกที่ยังคงจะผันผวนต่อเนื่องตลอดปีนี้