PDI จ่ายชดเชยชาวบ้านแม่สอดกรณีปนเปื้อนโลหะแคดเมียม

HoonSmart.com>> “ผาแดงอินดัสทรี” เผยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยชาวบ้านอำเภอแม่สอด กรณีข้อพิพาทปนเปื้อนโลหะแคดเมียม จำนวน 1.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี (PDI) แจงข้อพิพาทกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียม ที่อำเภอแม่สอดว่า ตามที่่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 เกี่ยวกับคดีความฟ้องร้องกรณีการปนเปื้อนโลหะแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งชาวบ้านจำนวนหนึ่งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด กระทำละเมิด เป็นต้นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่และเรียกร้องให้จ่ายค่าเสียหาย

เมื่อวันที่6 มิ.ย.2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1058/2562 (คดีหมายเลขดำที่ 9/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 367/2557) ให้คู่ความฟัง โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยให้แก่โจทก์ เป็นเงินรวม 1.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมผู้บริหารได้ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมเป็นสำคัญตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา โดยจะชำระเงินตามคำพิพากษาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

อนึ่ง การชำระเงินดังกล่าวบริษัทฯ ได้วางเงินต่อศาลเป็นหลักประกันการขอทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกา จำนวน 1,891,597.78 บาทไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.2560 จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด