ก.ล.ต. MOU กสม. หนุนบจ.ประกอบธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ร่วม กสม. สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. กสม. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน” ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยเติบโตด้วยความยั่งยืน

นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า “การเคารพในคุณค่าความเป็นคนหรือเห็นคนเป็นคนที่เรียกกันว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือสถานะอื่นใด อันเป็นการเคารพ “สิทธิมนุษยชน” ย่อมก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง กสม. จึงมีเจตนารมณ์ที่จะผลักดัน สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการหารือและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง กสม. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะ”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การลงนามใน MOU กับ กสม. และการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนนำหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายขององค์กร และปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามความคืบหน้า

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะส่งเสริมการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ และเผยแพร่การดำเนินงานของประเทศไทยให้ต่างประเทศได้ทราบ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ ก.ล.ต. ในเรื่องนี้ และความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อไป

การจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” (Seminar on Driving Forward the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Thailand) เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ และการลงนาม “ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เกิดการตระหนักรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดไปเป็นตัวอย่างในระดับภูมิภาค