EA ควัก 10 ล้านบาท ลงทุน Zept Inc ไต้หวัน ถือหุ้น 48 %

EA ส่งบริษัทย่อย ” BVI Holding” ลงทุน 10 ล้านบาท ถือหุ้น Zept Inc  ไต้หวัน 48 % พัฒนา-ออกแบบ และประกอบ EV powertrain systems 

 

อมร ทรัพย์ทวีกุล

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ( EA ) เปิดเผยว่า  บริษัท  EA BVI Holding Limited (“BVI Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้น 100 % ได้เข้าลงทุน ในบริษัท  Zept Inc ไต้หวัน ( Zept)  โดยซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือ 48.19 % ของทุนชำระแล้วของ Zept  มูลค่าเงินลงทุน 10.163 ล้านบาท ( อัตราแลกเปลี่ยน 1.0163 บาท : 1 ดอลลาร์ไต้หวัน ) โดยใช้แหล่งเงินทุนของ BVI Holding

สำหรับ Zept เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไต้หวัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ออกแบบและประกอบ EV powertrain systems

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ