จี้ TWZ ซื้อหุ้นคืนแค่ 15 วัน แจงเตรียมเพิ่มทุน

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์สั่งให้”ทีดับบลิวแซด”ชี้แจงเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนเพียง 15 วัน จากเกณฑ์เปิดกว้างถึง 6 เดือน บริษัทเผยวางแผนเตรียมไว้สำหรับการเพิ่มทุน หากต้องการใช้เงิน ตามเกณฑ์ต้องขายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จก่อนถึงจะเพิ่มทุนได้ 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น(TWZ) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถามว่าคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารเงิน จำนวน 850 ล้านบาทหรือ 9.94% ภายในวงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท ในวันที่ 6 -26 มิ.ย. 2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 318 ล้านบาท เมื่อหักเงินสดคงเหลือจากแผนการเพิ่มทุนและเงินลงทุนในโครงการไฟฟ้าในวันโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 92 ล้านบาทแล้ว บริษัทจะมีกระแสเงินสดสภาพคล่องหมุนเวียนประมาณ 226 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาว่าบริษัทมีกระแสเงินสดสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีโครงการซื้อหุ้นคืน 120 ล้านบาท

บริษัทกำหนดวันที่ซื้อหุ้นคืนเพียง 15 วัน ทั้งที่กฎเกณฑ์กำหนดให้ซื้อหุ้นคืนภายใน 6 เดือน เนื่องจากคณะกรรมการต้องการให้โครงการซื้อหุ้นคืนมีระยะเวลาที่สั้น เพราะหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน อาจพิจารณาเรื่องขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ตามที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้แล้ว หากบริษัทกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือน จนกว่าโครงการซื้อหุ้นจะแล้วเสร็จ จากนั้นบริษัทจะต้องใช้เวลาอีก 6 เดือน จึงจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ ซึ่งข้อจำกัดตามกฎกระทรวง คือบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นซื้อหุ้นให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะเพิ่มทุนได้ เท่ากับบริษัทจะไม่สามารถเพิ่มทุนได้อย่างน้อย 1 ปี ดังนั้นหากในช่วงต้นปี 2563 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินและไม่สามารถจัดหาเงินกู้หรือขายโครงการใดๆได้ บริษัทสามารถพิจารณาโครงการขายหุ้นคืนได้ และให้เสร็จทันในช่วงที่ต้องการใช้เงินทุนได้

ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นทั้งหมด 8,548 ล้านหุ้น มีปริมาณหุ้นหมุนเวียน 84.35 % หรือประมาณ 7,200 ล้านหุ้น ขณะที่มีหุ้นจะซื้อคืน 850 ล้านหุ้น ประมาณ 11.80% และราคาซื้อขายระหว่าง 0.08-0.09 บาท ก็ซื้อขายมานานเกินกว่า 6 เดือน ทำให้นักลงทุนที่มีหุ้นในราคาดังกล่าวมากพอที่จะขายได้ ดังนั้นจำนวน 850 ล้านหุ้นคงจะสามารถซื้อหุ้นได้ในตลาด