K เปิดโครงการสะสมหุ้นพนักงาน 5 ปี หัก 5-10% บริษัทสมทบ100%

HoonSmart.com>>คิงส์เมนฯ เปิดโครงการสะสมหุ้นพนักงาน 5 ปี หักเงินเดือนทุกเดือน 5-10% บริษัทสมทบ 100%  บล.ฟิลลิปฯบริหาร นำเงินไปซื้อหุ้น K  เงื่อนไขพนักงานหัก 5% ทยอยขายหุ้นได้ทุกปี 20% 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานครั้งที่ 1 (EJIP No.1) เป็นโครงการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทฯ สะสมเป็นรายงวด เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย อายุโครงการ 5 ปี และระยะเวลาจ่ายสมทบ 5 ปี (1ต.ค.2562-30 ก.ย.2567)  ปัจจุบันราคาหุ้น K อยู่ที่ 1.53 บาท

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คือพนักงานประจำของบริษัทฯ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโตไปพรอ้มกับบริษัทอย่างยั่งยืน และผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ แบ่งพนักงานเป็น 2 กลุ่มคือ 1. พนักงานที่ได้รับให้เข้าร่วมประชุม K-BIZ 2. พนักงานที่มีศักยภาพเฉพาะทางพิเศษ

รูปแบบโครงการบริษัทฯจะหักเงินเดือนผู้ร่วมโครงการ 5%หรือ 10% ในแต่ละเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุน และจะจ่ายสมทบในอัตรา 100% ร่วมโครงการทุกเดือน โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะนำเงินไปซื้อหุ้น K ทุกเดือน

ส่วนเงื่อนไขการถือหุ้น K พนักงานที่จ่ายเงินสะสม ในอัตรา 5% สามารถทยอยขายได้ทุกปี ปีละ 20% เมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 20% ของจำนวนหุ้นที่สะสมได้ เมื่อโครงการมีอายุครบ 2 ปี สามารถขายได้ 20% เมื่อครบ 3 ปี สามารถขายได้อีก 20% โครงการครบ 4 ปี ขายได้ 20% และโครงการ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ 100% ของจำนวนหุ้นที่สะสมได้

ในส่วนพนักงานที่จ่ายเงินสะสม ในอัตร 10% เมื่อโครงการมีอายุครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ 100% ทั้งนี้ เงื่อนไขไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทและผู้เข้าร่วมโครงการ