ศาลรธน.รับวินิจฉัยคำร้อง “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราว

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับคำร้อง กกต. กรณี “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อ พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อน ส่วนกรณีคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้วินิจฉัยกรณีสรรหา ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญ ศาลไม่รับคำร้อง

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งให้รับคำร้องของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ไว้พิจารณา กรณีขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราฎร (ส.ส.) เนื่องจากถือหุ้นในบริษัท วี ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. พร้อมกันนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องขอให้ศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2562 ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นเพียงการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง เสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 เท่านั้น มิใช่ถือเป็นการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้