‘ศุภมาส อิศรภักดี’ ซีอีโอ DOD ลาออกยันไม่กระทบธุรกิจ

HoonSmart.com>>”ดีโอดี ไบโอเทค” ทิ้งเก้าอี้ CEO ระบุเหตุผลส่วนตัว ยันไม่ประทบธุรกิจ ดำเนินงานแบบมืออาชีพ ตั้ง “เรณุมาศ อิศรภักดี” ดำรงตำแหน่งแทน มีผล 16 พ.ค.62

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2562 มีมติรับทราบการลาออกจากต าแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวบางประการไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปได้ ทั้งนี้ การลาออกของนางสาวศุภมาส อิศรภักดีไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานของทีมงาน รวมถึงความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และมีการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากการไม่สามารถปฏิบัติงานของผู้บริหารมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้แต่งตั้งนางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี เข้ารักษาการตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลแต่งตั้งนางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ท้้งนี้โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ ไป