PDI : ผู้ถือหุ้นไฟเขียวหุ้นกู้ 2 พันล้าน

 

อาสา สารสิน ประธานกรรมการ (คนกลาง) และสดาวุธ เตชะอุบล  ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี ( PDI )   ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและเสริมสภาพคล่อง