ผู้ถือหุ้น DOD ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ 182.22 ล้านหน่วย

หม่อมหลวงเติมแสง สรรพโส (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ศุภมาส อิศรภักดี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ DOD ครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวน 182.22 ล้านหน่วย มีกำหนดอายุ 2 ปี เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 15.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้