SCC ขายหุ้น GTC Technology ให้กลุ่ม Sulxer รับเงิน 325 ล้าน

HoonSmart.com>>”ปูนซิเมนต์ไทย” เผยบริษัทย่อยขายหุ้น GTC Technology ทั้งหมด 25% ให้กลุ่ม Sulxer มูลค่า 325 ล้านบาท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า บริษัทฯ เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้น 100% ได้ดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 25% ในบริษัท GTC Technology US,LLC และ GTC Technology International (กลุ่ม GTC) ให้ Sulxer Ltd. และบริษัทในเครือของ Sulxer โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ จะมีรายรับจากธุรกรรมนี้ประมาณ 10.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 325 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2553 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เข้าถือหุ้น 25% ใน GTC ซึ่งประกอบธุรกิจด้าน Technology Licensing และให้บริการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Houston รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2561 มียอดขายและสินทรัพย์รวมตามที่ปรากฎในงบการเงินก่อนตรวจสอบประมาณ 50 ล้านดอลลารหรัฐ ประมาณ 1,600 ล้านบาทและ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,120 ล้านบาท ตามลำดับ