CIMBT ตั้ง “อดิศร เสริมชัยวงศ์” รักษาการเอ็มดีใหญ่-ซีอีโอ

HoonSmart.com>>บอร์ดแบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง “อดิศร เสริมชัยวงศ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “โอมาร์ ซิดดิก” ในระหว่าง “กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ” ลากพักชั่วคราว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) แจ้งว่า คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Deputy CEO) ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และรับหน้าที่ดูแลโครงการ Fast Forward ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ในระหว่างที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาพักเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การแต่งตั้งดังกล่าวได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไป