ก.ล.ต. เผยไตรมาสแรก พวกหัวหมอ ดื้อแพ่ง 35 ราย ชักดาบค่าปรับ 2.2 พันล.

ก.ล.ต. เผยไตรมาสแรก/62  มีเรื่องร้องเรียนผู้บริหาร-บอร์ด บริษัทจดทะเบียน 22 เรื่อง  พบผู้ทำผิด 8 ราย ปรับกว่า 550 ล้านบาท ดื้อแพ่ง 35 ราย มูลค่าปรับ 2,235 ล้านบาทเศษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลสถิติไตรมาส 1/62 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562  สำนักงานก.ล.ต. รับเรื่องร้องเรียน 159 เรื่อง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหาร-กรรมการ บริษัทจดทะเบียน ( บจ.) 22 เรื่อง ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 18 เรื่อง การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ก.ล.ต. ไม่ได้กำกับดูแล 13 เรื่อง มีเรื่องที่ยุติทั้งหมด 135 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง

ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย มีการเพิกถอนความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ปรับ 1 ราย เป็นเงิน 1.135 ล้านบาท  กล่าวโทษ 19 คดี เป็นผู้ถูกกล่าวโทษ 5 ราย ดำเนินคดีทางแพ่ง ยินยอมให้ลงโทษทางแพ่ง 2 คดี เป็นผู้กระทำผิด 8 ราย เป็นเงินค่าปรับทางแพ่ง 550.228 ล้านบาท  และเงินชดใช้คืนผลประโยชน์จากการกระทำผิด 704,250 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด 35 ราย เป็นเงินขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ / เรียกคืนผล เป็นเงิน  2,235.35 ล้านบาทเศษ

นอกจากนี้การเสนอขายหลักทรัพย์ ไตรมาสแรก ปีนี้ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ครั้งแรก ( IPO ) จำนวน 9 บริษัท  มูลค่า 1,440 ล้านบาท ขายเฉพาะเจาะจง ( PP ) 1 บริษัท

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้  621,960 ล้านบาท เป็นการเสนอขายในประเทศ 566,531 ล้านบาท ต่างประเทศ 55,428 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เสนอขาย 868 รุ่น

ไตรมาสแรก ธุรกิจจัดการลงทุน มีกองทุนรวม จำนวน 1,489 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( NAV) 4,534,726 ล้านบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4) จำนวน 55 กองทุน มูลค่า NAV 181,177 ล้านบาท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  7 กองทุน มูลค่า NAV 301,242 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล  6,899 กองทุน มูลค่า NAV 1,023,874 ล้านบาท และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 379 กองทุน มูลค่า NAV 1,155,636 ล้านบาท

ส่วนการทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ ไตรมาส 1/62 มีมูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ 2,040 ล้านบาท ซื้อขายจริง 1,377 ล้านบาท จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 3 บริษัท ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ  2 กรณี