HREIT ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 2562

จรีพร จารุกรสกุล (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ ร่วมด้วย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (กลางขวา) กรรมการ และเภรี อิชยพฤกษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัส เตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยถึงแผนการลงทุนของ HREIT ในอนาคต ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้