TEAMG เซ็นสัญญารับงานที่ปรึกษาบริหารพื้นที่ศูนย์ราชการ โซน C

HoonSmart.com>>ทีม คอนซัลติ้งฯ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C ระยะเวลาดำเนินงาน 750 วัน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 บริษัทฯ ได้ลงนามเป็นผู้รับสัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C โดยมีขนาดที่ดินประมาณ 81 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทและรายละเอียดโครงการที่ได้นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 โดยสัญญามีระยะเวลาดำเนินงาน 750 วัน

โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในรูปแบบ One Stop Service และลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)