ผู้ถือหุ้น CPFอนุมัติจ่ายปันผลทั้งปี 0.65 บาท ตั้ง’สุภกิต เจียรวนนท์’ กรรมการใหม่

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้นเจริญโภคภัณฑ์อาหารไฟเขียวทุกวาระ โดยเฉพาะการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท บริษัทจ่ายกลางปีแล้วหุ้นละ 0.35 บาทคงเหลือ อีก 0.30 บาท พร้อมแต่งตั้งกรรมการ 6 คน  “สุภกิต เจียรวนนท์” เป็นกรรมการคนใหม่

นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)เปิดเผยว่า บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระ โดยมีวาระสำคัญคือ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้นละ 0.65 บาท และการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 6 คน

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการ 6 คน โดยนายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการอิสระแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นกรรมการแทนนายมิน เธียรวร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ