ตลท.เผยขายชอร์ต NVDR น้อยมาก ต้อนเข้าระบบตรวจสอบง่าย

HoonSmart.com>>ตลท.เปิดผลวิจัย ขายชอร์ต NVDR  น้อยมาก วันที่ 3-9 เม.ย. พบ 5 หุ้นเท่านั้นที่ขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ใหม่ ยืนยันข้อดีเปิดทางให้ทำในระบบแทนนอกตลาด  เพิ่มธุรกรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพตรวจสอบดีขึ้น 

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส. สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ และนายศิริยศ จุฑานนท์ เปิดเผยผลงานวิจัยเรื่องการปรับเกณฑ์ให้เพิ่มหุ้น NVDR ในการขายชอร์ต ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ว่ามีผลกระทบต่อมูลค่าการขายชอร์ตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยในช่วงวันที่ 3 – 9 เม.ย. มูลค่าการขายชอร์ตเฉลี่ยต่อวันมาอยู่ที่ 1,678 ล้านบาท คิดเป็น 4.42% ของมูลค่าการขายหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด เทียบกับในไตรมาส 1 ที่ยังไม่ได้อนุญาตให้ขายชอร์ต NVDR  มีมูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,633 ล้านบาทคิดเป็น 3.59% ของมูลค่าการขายหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด

นอกจากนี้ การชอร์ต NVDR ในช่วง 4 วัน คิดเป็นเพียง 0.09% ของมูลค่าถือครองหลักทรัพย์ NVDR ทั้งหมดเท่านั้น

ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการขายชอร์ต ต่ำสุดเมื่อวันที่ 4 ก.พ. อยู่ที่ 1.41% และทำสถิติสูงสุดที่ 8.05% ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562 ก่อนลดลงมาอีกครั้ง

ส่วนหุ้นที่นำมาขายชอร์ต วันที่ 3 – 9 เม.ย. มีจำนวน 111 หลักทรัพย์ หลังจากเพิ่ม NVDR จำนวน 50 หลักทรัพย์แล้ว พบว่ามีเพียง 5 หลักทรัพย์ที่เป็นการขายชอร์ตด้วยหลักทรัพย์ NVDR อย่างเดียว

“การปรับให้หุ้น NVDR ขายชอร์ตได้ ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนหุ้นที่นำมาทำธุรกรรมการขายชอร์ต ในทางกลับกันส่งผลดีต่อมูลค่าการทำธุรกรรมและเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการทำธุรกรรมขายชอร์ต และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผู้ลงทุนทำธุรกรรมในระบบแทนการทำธุรกรรมนอกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ ”

สำหรับธุรกรรมการขายชอร์ต ตลาดหลักทรัพย์มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและการตรวจสอบ อาทิ ผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมขายชอร์ตจะต้องยืมหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ในขั้นตอนการขายชอร์ตต้องแสดงสถานะชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมการขายชอร์ตตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งคำสั่งขายผ่านระบบการซื้อขายอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการซื้อขายทั่วไป เป็นต้น

ที่ผ่านมา การขายชอร์ตเป็นธุรกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกอนุญาตให้ทำได้ สำหรับประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต.อนุญาตให้ทำได้มากกว่า 20 ปีแล้ว ที่ผ่านมาผู้ลงทุนขายชอร์ตได้เฉพาะหุ้น ไม่สามารถนำ NVDR มาขายชอร์ตได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงหารือร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสอบถามความเห็น และได้อนุญาตให้นำหลักทรัพย์ NVDR มาขายชอร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป