RATCH ประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิม รร.เซ็นทาราแกรนด์

RATCH  ประชุมผู้ถือหุ้น 12 เม.ย.นี้ ชั้น 23 รร. เซ็นทาราแกรนด์ ตามกำหนดการเดิม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้งส์ ( RATCH ) ยืนยันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 12 เม.
ย. นี้ ตามกำหนดการเดิม 14.00 น. น. ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนแวนซัน เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์