SET มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบพัฒนาสังคมชนบท

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท แก่ 2 องค์กรต้นแบบ “กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ” จ.เพชรบุรี พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ “กลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง” จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 โดยครั้งนี้นับเป็นรางวัลสาขาที่ 5 การพัฒนาสังคมชนบท คัดเลือกโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มอบให้แก่ 2 องค์กรต้นแบบ คือ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี มีประธานเครือข่ายคือ นายโกศล แสงทอง ผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ จนกลายเป็นต้นแบบการจัดการชุมชนด้วยตนเอง

โกศล แสงทอง

กลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง ต. หนองโบสถ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ มีประธานกลุ่มคือนางสามัญ โล่ห์ทอง โดยตลอด 12 ปีของการดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ได้ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนคนดีแล้วรวม 100 ราย และเชื่อมั่นว่ารางวัลนี้จะเป็นการส่งเสริมผู้ทำดีให้สามารถต่อยอดความดีไปในสังคมได้มากยิ่งขึ้น

สามัญ โล่ห์ทอง

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่แสวงหาผู้ทำความดีในด้านต่างๆ เพื่อยกย่องและเป็นแบบอย่างให้แก่คนในสังคม โดยผู้ได้รับรางวัล “มีชัย วีระไวทยะ” ทั้ง 2 องค์กร ล้วนทำความดีและทุ่มเทเพื่อส่วนรวม กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ที่ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถขยายเข้าไปได้ แต่ชุมชนได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เกิดเป็นไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน “ป่าเด็ง โมเดล”

อีกองค์กรที่ได้รับรางวัลคือ กลุ่มบริหารจัดการน้ำและการเกษตรบ้านโคกพลวง ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยประสบภัยแล้ง จึงหาทางแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนรอบข้าง กลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เป็นที่รู้จักในนาม “บ้านลิ่มทอง-บ้านโคกพลวง โมเดล” เริ่มต้นจากปี 2550 ด้วยพื้นที่ 3,700 ไร่ 15 ครัวเรือน จนปัจจุบันขยายผลกว่า 170,000 ไร่ 2,200 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากระบบการบริหารจัดการน้ำ

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com