7UP ส่งลูกซื้อหุ้น 30% ธุรกิจกำจัดของเสีย-กากอุตฯ อนาคตลุยผลิตไฟฟ้า

HoonSmart.com>>”เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” ดันบริษัทลูกเข้าซื้อหุ้น 30% “UWM” ธุรกิจโฮลดิ้งถือหุ้นธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสีย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนกว่า 33.75 ล้านบาท พร้อมเล็งขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตราย เผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตไฟฟ้า

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 เม.ย. อนุมัติให้บริษัท เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (FER EN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุน 30% ในหุ้นบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (UWM) จากน.ส.มาลินี บุญรักษ์ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 33.75 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเข้าทำรายการได้ภายในไม่เกิน 30 วัน

UWM เดิมชื่อบริษัท เอเชีย รีไซเคิล โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 112.5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดของเสีย และธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบัน UWM ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (ART)ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด (AWM) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ

อีกทั้ง ART ผลิตำลังงานไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ โดยปีจจุบัน ART และ AWM ดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตรายโดยฝังกลบ ซึ่งในอนาคต ART มีแผนการขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

สำหรับการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนในรายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ประกอบกับแผนการขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ ART นั้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนใน UWM

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังรับทราบการลาออกจากตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.62 เป็นต้นไป โดยภายหลังการลาออก นายชนินทร์ จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท พร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้งนายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่11 เม.ย.62