SCB ตั้ง “วิชิต สุรพงษ์ชัย” นั่งนายกกรรมการ

HoonSmart.com>>บอร์ดธนาคารไทยพาณิชย์ อนุมัติแต่งตั้ง “วิชิต สุรพงษ์ชัย” ดำรงตำแหน่ง นายกกรรมการ-ประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม “อาทิตย์ นันทวิทยา” CEO นั่งประธานกรรมการบริหารอีกตำแหน่ง มีผล 5 เม.ย. ด้าน “อานันท์ ปันยารชุน – กรรณิกา ชลิตอาภรณ์” โบกมือลา

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชิต สุรพงษ์ชัย เข้าดำรงตำแหน่งนายกกรรมการและประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม นายประสัณห์ เชื้อพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย

นายกานต์ ตระกูลฮุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเทคโนโลยี

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกับความเสี่ยง นายจัรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง น.ส.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและอนุมัติการแต่งตั้งนายเชาวลิต เอกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

อาทิตย์ นันทวิทยา

ส่วนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งน.ส.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และนายเชาวลิต เอกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอานันท์ ปันยารชุนและนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ครบวาระและประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2562 เป็นต้นไป